Read more: TẠO HỘP ẨN BÌNH LUẬN MỚI NHẤT (NEW COMMENTS) |tranluat57trnlut Under Creative Commons License: Attribution Share Alike SỨC SỐNG: tháng mười hai 2014

BANER

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng.

TUẦN II MÙA VỌNG THỨ HAI
 Ngày 08 tháng 12 Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng.
 Tv 126 (127) 
 ÐC: Mẹ là vinh hiển của Giê-ru-sa-lem, là niềm vui của Ít-ra-en dân thánh, toàn dân chúng con đều hãnh diện. 
 Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.
 * Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm.
 Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công.
 * Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ, Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.
 Này con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban.
 * Bầy con sinh hạ thời son trẻ, tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.
 Hạnh phúc thay người nào đeo ống đầy loại tên như thế! *
 Họ sẽ không nhục nhã khi phải đến cửa công tranh tụng với địch thù.
 Lời Chúa 
(Rm 5,20-21)
 Lề Luật đã xen vào, để cho sự sa ngã lan tràn ; nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời, nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
 Lời cầu 
Thiên Chúa là Cha toàn năng đã muốn cho mọi đời phải ca ngợi Ðức Ma-ri-a, Thân Mẫu của Ðức Ki-tô. Vậy ta hãy tôn vinh Thiên Chúa Cha, và xin Ðức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta:
 Vì lời Ðức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa thương nhận lời chúng con.
 Chúa đã chọn Ðức Ma-ri-a làm Thân Mẫu Chúa Giê-su, - xin cho các bà mẹ biết gây tinh thần bác ái và đời sống thánh thiện trong gia đình.
 Chúa đặt Ðức Ma-ri-a là Từ Mẫu của nhân loại, - xin cho tất cả những ai đang gặp cảnh gian truân được cảm nghiệm tình mẫu tử của Người.
 Chúa đã làm cho Ðức Mẹ biết chăm chỉ lắng nghe lời Chúa, và tận tâm phục vụ Chúa, - xin cho chúng con được trở thành những môn đệ trung tín của Ðức Ki-tô.
 Chúa đã phong Ðức Ma-ri-a làm Nữ Vương thiên quốc, - xin cho các anh chị em đã lìa thế được chung hưởng vinh quang với thần thánh trên trời.

BÁC ÁI MÙA VỌNG 2014.